แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง  
 
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2532
 • ทุนจดทะเบียน 24 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นคนไทยทั้งหมด
 • ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน ถุงและฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต
  ถุงสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ ถุงและฟิล์มป้องกันการเกิดสนิม
  ถุงย่อยสลายทางชีวภาพ ถุงควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน และสารดูดความชื้นชนิดต่างๆ
 • กลุ่มลูกค้าได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์
  และเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและยา
  ตลอดจนอุตสาหกรรมทั่วไป
 • กำลังการผลิตรวม 350 ตัน/เดือน
 • ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO14001:2004
 
   

วิสัยทัศน์  
 
 • หนึ่งองค์กรที่มีศักยภาพสูงสุดในการก้าวสู่ตลาดสากลพร้อมไปกับ 100 บริษัทชั้นนำในประเทศไทยและเอเชีย
 
   

พันธกิจ  
 
 • ความพึงพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดของเรา
 • บริษัทจะพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายธุกิจอย่างจริงจัง ซื่อสัตย์และต่อเนื่อง เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำแห่งเอเชีย
 • บริษัทจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน และพนักงานเหนือกว่ามาตรฐาน
  โดยยึดมั่นการจัดการแบบธรรมาภิบาล
 • บริษัทจะรัก เคารพ และภูมิใจในประเทศไทย รวมถึงประเทศที่เข้าไปทำการค้าโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
 
   

นโยบายคุณภาพ  
 
 • เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ได้มาซ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 
   

นโยบายสิ่งแวดล้อม  
 
 • ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทเพื่อลดปริมาณการสูญเสีย
  ของพลังงานและวัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้สูงสุด
 • ดำเนินการควบคุมน้ำเสีย คัดแยกขยะตามประเภทและขยะอันตรายเพื่อให้เกิด
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 • วางแผนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • มุ่งมั่นพัฒนาและปฏิบีติตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการปรับปรุง
  และรักษาระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างจิตสำนึกให้พนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
  ฝึกอบรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
  และเผยแพร่กับสาธารณชนให้ทราบ

 
   

ค่านิยมองค์กร  
 

B E S T

B = Benefit หมายถึง การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรและลูกค้า
E = Economic หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
S = System หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
T = Team Work หมายถึง การร่วมมือร่วมใจในการทำงาน