หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม
  ค้นหาข้อมูล
  ผลิตภัณฑ์
ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน
พลาสติกชีวภาพ
ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
ถุงสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ
ถุงควบคุมสารไฮโดรคาร์บอน
สารดูดความชื้น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  หน้าแรก >> ข่าวสารและกิจกรรม >> ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลอื่นๆ


นโยบายการใช้งาน
 
นโยบายการใช้งานเว็บไซต์ บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด  
 
บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท ข้อมูลของบริษัท ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป การใช้เว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานของเว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานนี้ บริษัทมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการใช้งานฉบับนี้และ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ดุลพินิจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำกัดหรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าด้วยประการใดๆ
บริษัทเป็นเจ้าของข้อความ รูปภาพ เสียง/ภาพวีดีโอและเนื้อหาตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฎบนหน้าจอต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นที่บริษัทได้รับอนุญาตจากเจ้าของสื่อในการใช้สื่อดังกล่าวในเว็บไซต์นี้ท่านไม่สามารถใช้ในลักษณะอื่นใดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมทั้งความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวและต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของท่านอันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือไวรัสจากอีเมล์ที่ส่งจากเว็บไซต์หรือจากการใช้งานเว็บไซต์นี้
 
 

กลับไปยังหน้าที่ผ่านมา
หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด ร่วมงานกับบริษัท ติดต่อบริษัท แผนที่ ข่าวสารและกิจกรรม

111 © สงวนลิขสิทธิ์ 2001 - 2021 บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด | นโยบายการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | Site Map